Administrator / Gweinyddydd

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham Technology Park
Salary
£15,000 - £19,999
Posted
23 Jul 2019
Closes
25 Jul 2019
Ref
1214335706
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
Gweinyddydd Safle Iâl, Wrecsam £18,812 - £20,123 y flwyddyn, pro rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd r an-amser awr yr wythnos, gan weithio ar brynhawn dydd Mercher a thrwy'r dydd ar ddydd Iau a dydd Gwener. Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â'n tîm gweinyddu ar ein safle Iâl. PWRPAS Y SWYDD * Croesawu'r holl ymwelwyr i dderbynfa'r coleg, a gwneud argraff gyntaf wych arnynt. * Darparu cymorth gweinyddol, cynnal cofnodion prosiectau, ffurflenni prosesu, copïo data, storio a ffeilio, mewnbynnu gwybodaeth i'r systemau cyllid a thasgau gweinyddu cyffredinol eraill. * Ateb i ymholiadau dros y ffôn neu drwy e-bost, prosesu post mewnol ac allanol, trefnu apwyntiadau a rheoli dyddiadur . YR HYN RYDYM YN CHWILIO AMDANO * Unigolyn brwdfrydig a chyfeillgar sy'n mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur. * Rhywun sydd â sgiliau gwych o ran gwasanaethau i gwsmeriaid, sy'n gallu aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser. * Rhywun sydd â phrofiad diweddar mewn amgylchedd swyddfa gyflym. * Unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol, a chymhwyster Lefel 2 mewn gwasanaethau i gwsmeriaid. * Unigolyn sy'n hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google. * Rhywun sy'n hyderus yn defnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data. * Byddai'n fanteisiol i'r ymgeisydd pe bai'n gyfarwydd â defnyddio pecynnau TG arbenigol a gyda phrofiad o wneud hynny, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Dyddiad Cau: 15/08/2019 Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried. Administrator Yale site, Wrexham £18,812 - £20,123 per annum, pro rata based on a salary assessment and relevant experience Part time hours per week, Weds pm, Thurs & Fri all day. We are seeking a friendly, organised, and adaptable person to join our busy administration team at our Yale site. JOB PURPOSE: * To welcome all visitors to the college reception, and give a great first impression. * To provide administrative support, maintain project records, process forms, data copying, storage and filing, inputting information in to finance systems and other general admin tasks. * Respond to enquiries via phone and email, process incoming and outgoing mail, book appointments and diary management. WHAT WE'RE LOOKING FOR * An enthusiastic and approachable person who enjoys working in a busy environment. * Someone who has exceptional customer service skills, who remains calm and professional at all times. * Someone who has recent experience in a fast paced office environment. * An individual who holds an NVQ L3 or equivalent in a professional area of expertise, and has a Level 2 customer service qualification. * A proficient user of Microsoft office and Google applications. * Someone who is comfortable working with office equipment such as telephone systems, document scanning and data management devices. * Those who are familiar with and have experience of specialist IT packages will be advantageous, as will those who have worked in an education or training environment. The ability to speak Welsh is essential for this position. A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position. Closing Date: 15/08/2019 Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.