Lecturer in Uniformed Services BLUL44818

Recruiter
Anonymous
Location
United Kingdom
Salary
22601.00 - 38246.00 GBP Annual + GBP22601 - GBP38246/annum
Posted
26 Jan 2017
Closes
22 Feb 2017
Category
Education
Function
Consultant
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Uniformed Services BLUL44818
Deeside & Wrexham
GBP22,601 - GBP38,246 per annum, pro-rata / GBP20.20 - GBP34.17 per hour (includes holiday pay)
Casual Hourly Paid

Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking to appoint a Lecturer to replenish the bank of Hourly Paid Lecturing staff for their Uniformed Services curriculum areas SD024/25.

Within the role, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. In your role as personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary.

You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis documentation and student reports.

The successful candidate will hold a Level 4 qualification in Uniformed Services and possess or be working towards a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407.

You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, particularly PowerPoint, and are able to navigate the Internet and Intranets.

With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

Candidates with a Masters level relevant qualification would be advantageous as this would allow you to deliver the future HE curriculum offer.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable to support the development of a bilingual curriculum and to develop incidental Welsh speaking skills amongst their students.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will be required to register with the Education Workforce Council.

Closing Date: 22/02/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Darlithydd yn y Gwasanaethau mewn Lifrai
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Cyflog GBP22,601 - GBP38,246 y flwyddyn, pro-rata / GBP20.20 - GBP34.17 yn awr (yn cynnwys t??l gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd achlysurol a gaiff ei thalu fesul awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi darlithydd i adnewyddu ein carfan o staff darlithio sy'n cael eu talu fesul awr ar gyfer ein meysydd cwricwlwm y Gwasanaethau mewn Lifrai SD024/25.

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ??l yr amserlen, paratoi deunyddiau addysgu, marcio gwaith y myfyrwyr, cysylltu ?? chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ??l y galw.

Byddwch yn darparu arweiniad addysgol a chymorth gwerthfawr i fyfyrwyr yn eich swyddogaeth fel tiwtor personol ac yn cysylltu ?? rhieni fel y bo angen. Bydd gofyn i chi lunio a chwblhau dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr).

Bydd gennych gymhwyster Lefel 4 yn y Gwasanaethau mewn Lifrai, yn ogystal ?? chymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407, neu'ch bod yn gweithio tuag at ennill hynny. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth am y datblygiadau hyn. Dylech wybod hefyd am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r rhain mewn amgylchfyd dysgu.

Mae'n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, yn enwedig PowerPoint, a'ch bod yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd a mewnrwydi. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn ogystal ?? bod yn aelod cadarn o d??m ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Byddai'n fanteisiol petai gennych gymhwyster lefel Meistr perthnasol oherwydd byddai hynny yn y dyfodol yn eich galluogi i gyflwyno'r cyrsiau addysg uwch rydym yn eu cynnig.

Byddai'n dra manteisiol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, er mwyn cynorthwyo gyda datblygu cwricwlwm dwyieithog ac i feithrin sgiliau siarad Cymraeg ymysg ein myfyrwyr.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 22/02/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais