Assessor & IQA in IT & Marketing BLUA53001

Recruiter
Anonymous
Location
United Kingdom
Salary
25139.00 - 28331.00 GBP Annual + GBP25139 - GBP28331/annum
Posted
29 Aug 2017
Closes
26 Sep 2017
Category
Education
Function
Consultant
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As an Assessor & IQA in IT Professionals, you will assess the full range of NVQ's at Levels 1, 2, 3 and 4. You will train and assess trainee competence including underpinning knowledge on a range of IT qualifications to include; occupational competence in computer networking, software installation, fault finding and remedy.

Enrolling them on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring candidates progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to provide a portfolio of evidence.

Designing suitable learning opportunities for individuals and groups of staff, you will liaise with Awarding Bodies regarding standards, learning materials, candidate registration and certification, and develop assessment methodology and documentation including learning materials and workbooks.

In order to be successful in this role, candidates must possess an Assessor qualification and must also possess or be working towards an IQA qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum. With an outgoing and positive, supportive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.
The ability to speak Welsh is desirable for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 26/09/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Asesydd mewn Defnyddwyr TG a Gweithwyr Proffesiynol
Glannau Dyfrdwy
Cyflog GBP25,139 - GBP28,331 y flwyddyn

Ein cleient yn un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Fel Asesydd mewn Defnyddwyr TG a Gweithwyr Proffesiynol, byddwch yn asesu'r ystod lawn o gymwysterau NVQs ar Lefelau 1, 2, 3 a 4. Byddwch yn hyfforddi ac yn asesu cymhwysedd hyfforddeion gan gynnwys gwybodaeth sylfaenol ar ystod o gymwysterau TG i gynnwys; cymhwysedd galwedigaethol mewn rhwydweithio cyfrifiadurol, gosod meddalwedd, dod o hyd i fai a'i datrys.

Gan gofrestru dysgwyr ar gyrsiau addas a'u hannog, eu mentora a rhoi cyfleoedd dysgu iddynt, byddwch yn gyfrifol am fonitro eu cynnydd tuag at ennill cymwysterau, rhoi adborth adeiladol iddynt a'u helpu i gyflwyno portffolio o dystiolaeth.

Byddwch yn cynllunio cyfleoedd dysgu addas i unigolion a grwpiau staff ac yn cysylltu ?? chyrff dyfarnu cymwysterau yngl??n ?? safonau, deunyddiau dysg, cofrestru ymgeiswyr a thystysgrifo. Byddwch hefyd yn llunio dulliau asesu a dogfennau, gan gynnwyd deunydd dysgu a llyfrau gwaith.

I lwyddo yn y swydd hon, mae'n rhaid bod gennych gymhwyster asesydd a chymhwyster Sicrhau Ansawdd Mewnol neu'n gweithio tuag at ennill hynny, yn ogystal ?? chymhwyster proffesiynol, o leiaf lefel 3. Bydd gennych bersonoliaeth gl??n, gadarnhaol a chefnogol a sgiliau cadarn gweithio mewn t??m. Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd.

Bydd angen i chi allu cymell eich hun, a bydd gennych sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda'r swydd.

Bydd rhaid i ymgeiswyr gael trwydded yrru lawn a dilys a'u cludiant eu hunain.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.
Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais