Project Support Worker (Part Time)

Recruiter
North Wales Housing
Location
Bangor
Salary
Up to £10,000
Posted
14 Feb 2018
Closes
17 Feb 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Project Support Worker (Part Time)

Are you a compassionate, caring person who thrives on making a real difference to people's lives? North Wales Housing is a successful social enterprise that takes pride in looking after its employees, and exciting part time opportunities are available to join the friendly team at either the Pendinas Hostel in Bangor or the Noddfa Hostel in Colwyn Bay.

Who will I be working with?

As an ambitious social enterprise North Wales Housing provides homes and delivers services to over 2,500 households across North Wales. The growing organisation employs around 200 people and is proud to be accredited with an 'Investors in People' award.

So, what will the role of Project Support Worker entail?

Reporting to the Scheme Manager, as a Project Support Worker you'll support the running of the hostel, and contribute to the effective provision of day to day support to the residents. Your main duties will include although not be limited to:

- Assisting service users with their planning and preparation for moving on to more permanent accommodation

- Ensuring housekeeping and cleaning tasks are regularly carried out at the hostel

- Supporting service users to gain essential skills such as cooking, budgeting, and IT literacy

- Assisting service users with their claims for housing and associated benefits

- Maintaining accurate hostel records and resident files

- Responding to and managing any incidents at the hostel appropriately

What will I need in order to be considered for this Project Support Worker role?

- Experience working in a client support centred role (e.g. supporting individuals in reporting maintenance issues, making healthcare appointments, pursuing hobbies, securing training and employment, etc.)

- Ability to hold everyday conversations in Welsh

- Good written and verbal communication skills

- Ability to adapt and work effectively with colleagues

- An awareness of the support needs of vulnerable people with the ability to work alone with confidence and good judgement

- Good working knowledge of Microsoft Word, Excel and Outlook

This post requires an enhanced DBS disclosure.

What will I receive in return?

Salary: £15,925 - £17,258 per annum (pro rata)

Additional benefits: Employee health assistance scheme, enhanced maternity and paternity pay, payment of professional membership, contributory pension scheme plus much more

Contracted hours: 16 hours per week, working on a 7-week rota that will include weekdays, evenings and weekends

Location: Based in either the Pendinas Hostel, Bangor (Gwynedd, North Wales) or the Noddfa Hostel in Colwyn Bay (Conwy County, North Wales)

Contract type: Permanent

Closing date: Wednesday 21st February 2018 at 1pm

Interview date: 1st March 2018

By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website. Once redirected, please select the relevant vacancy related to your preferred location.

All applications to be submitted online, and strictly no agency calls or agency CV submissions.

This Project Support Worker (Part Time) vacancy is advertised by JVP Jobs on behalf of the employer North Wales Housing. At JVP Jobs we believe in providing complete transparency for you the job seeker to help you make informed decisions. By applying for this role you are submitting your CV directly to our above named client. Please note that we DO NOT operate as a recruitment agency, all applications will be reviewed directly by the employer North Wales Housing, and should they wish to progress your application further they will be in contact with you.

Feel free to visit JVPJobs co uk to access CV and interview tips, apply for advertised vacancies, and set up email job alerts.

--------------------------------------------------------------------------------

Gweithiwr Cefnogi Prosiect (Rhan Amser)

Ydych chi'n berson thosturiol, gofalgar sy'n ffynnu ar wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl? Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol uchelgeisiol sydd yn edrych ar ôl ei weithwyr, ac mae cyfleoedd rhan amser cyffrous ar gael i ymuno â'r tîm cyfeillgar yn Hostel Pendinas ym Mangor neu Hostel Noddfa ym Mae Colwyn (Sir Conwy, Gogledd Cymru).

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy'n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Felly, beth fydd rôl y Gweithiwr Cefnogi Prosiect yn cynnwys?

Yn gyfrifol i'r Rheolwr Cynllun, byddwch yn cefnogi rhedeg Hostel Santes Fair, ac yn cyfrannu at ddarparu cymorth dyddiol i'r preswylwyr. Fydd eich prif dyletswyddau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i;

- Helpu preswylwyr i gynllunio a pharatoi i symud ymlaen i lety mwy parhaol

- Sicrhau bod tasgau cadw t? a glanhau yn cael eu cwblhau'n rheolaidd yn yr Hostel

- Helpu preswylwyr i ennill sgiliau sylfaenol megis coginio, cyllidebu, llythrennedd TG

- Helpu preswylwyr yr hostel gyda'u ceisiadau am fudd-dal tai a budd-daliadau cysylltiedig

- Cynnal cofnodion hostel, ffeiliau preswylwyr a chofnodion y Gymdeithas yn fanwl gywir

- Ymateb a delio ag unrhyw ddigwyddiadau yn yr Hostel yn briodol

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Gweithiwr Cefnogi Prosiect hwn?

- Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y cleient (e.e. cefnogi unigolion wrth adrodd am faterion cynnal a chadw, gwneud apwyntiadau gofal iechyd, dilyn hobiau, sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth, ayyb).

- Y gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg

- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da

- Y gallu i addasu a gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr

- Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed, ac y gallu i weithio ar eich pen eich hun gyda hyder a barn dda

- Yn meddu ar sgiliau da o ran defnyddio TG a Microsoft Word, Excel and Outlook

Mae'r swydd yn gofyn am ddatgeliad DBS safonol.

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: £15,925 - £17,258 y flwyddyn (yn gymesur)

Manteision ychwanegol: Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy

Oriau: 16 awr yr wythnos, yn gweithio at rota 7 wythnos i gynnwys diwrnodau yn yr wythnos, nosweithiau a phenwythnosau.

Lleoliad: Wedi'i lleoli yn Hostel Pendinas (Bangor, Gogledd Cymru) neu Hostel Noddfa ym Mae Colwyn (Sir Conwy, Gogledd Cymru)

Math o gontract: Parhaol

Dyddiad cau: 1yp, Dydd Mercher 21 Chwefror 2018

Dyddiad cyfweld: 1 Mawrth 2018

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein. Unwaith y cewch eich ailgyfeirio, dewiswch y swydd wag berthnasol sy'n gysylltiedig â'ch lleoliad dewisol.


This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/960070131