Night Worker - Homeless Hostels (Part Time)

Recruiter
North Wales Housing
Location
Bangor
Salary
Up to £10,000
Posted
12 Mar 2018
Closes
15 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Night Worker - Homeless Hostels (Part Time)

Are you a compassionate, caring person who thrives on making a real difference to people’s lives? North Wales Housing is a successful social enterprise that takes pride in looking after its employees, and an exciting part time opportunity is available to join the friendly team at the Pendinas Hostel in Bangor.

Who will I be working with?

As an ambitious social enterprise North Wales Housing provides homes and delivers services to over 2,500 households across North Wales. The growing organisation employs around 200 people and is proud to be accredited with an ‘Investors in People’ award.

So, what will the role ofNight Worker entail?

Reporting to the Scheme Manager, as a Night Worker you’ll be responsible for ensuring the safety of the Hostel and its residents during the night time hours, with your duties to include, although not be limited to:

 • Responding appropriately and effectively to any incidents or emergencies as and when they occur
 • Maintaining accurate records and files, preparing electronic and paper reports
 • Contributing to the safe and effective day to day management of the Scheme

What will I need in order to be considered for this Night Worker role?

 • Experience working in a client support centred role (e.g. supporting individuals in reporting maintenance issues, making healthcare appointments, pursuing hobbies, securing training and employment, etc.)
 • Ability to hold everyday conversations in Welsh
 • Good written and verbal communication skills
 • Ability to adapt and work effectively with colleagues
 • Ability to stay within professional boundaries and work in a confidential manner
 • An awareness of the support needs of vulnerable people with the ability to work alone with confidence and good judgement
 • Good working knowledge of Microsoft Word, Excel and Outlook

This post requires an enhanced DBS disclosure.

What will I receive in return?

Salary: £15,925 - £17,258 per annum (pro rata)

Additional benefits: Employee health assistance scheme, enhanced maternity and paternity pay, payment of professional membership, contributory pension scheme plus much more

Contracted hours: 22 hours per week, working on a 6 week rota, 2 night shifts per week 9pm – 9am.

Location: Pendinas Hostel, Bangor (Gwynedd, North Wales)

Contract type: Permanent

Closing date: Monday 12th March 2018 at 1pm

Interview date: 21st March 2018

By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website.Once redirected, please select the relevant vacancy related to your preferred location.

All applications to be submitted online, and strictly no agency calls or agency CV submissions.

This Night Worker – Homeless Hostels vacancy is advertised by JVP Jobs on behalf of the employer North Wales Housing. Please note that JVP is an advertising company NOT a recruitment agency, therefore all applications will be reviewed directly by the employer North Wales Housing, and should they wish to progress your application further, they will be in contact with you.

----

Gweithiwr Nos – Hosteli’r Digartref (Rhan Amser)

Ydych chi'n berson thosturiol, gofalgar sy'n ffynnu ar wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl? Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol uchelgeisiol sydd yn edrych ar ôl ei weithwyr, ac mae cyfle rhan amser cyffrous ar gael i ymuno â'r tîm cyfeillgar yn Hostel Pendinas ym Mangor.

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Felly, beth fydd rôl y Gweithiwr Nos yn cynnwys?

Yn adrodd i’r Rheolwr Cynllun, byddwch yn gyfrifol am sicrhau diogelwch yr Hostel a'r preswylwyr yn ystod oriau’r nos. Fydd eich prif dyletswyddau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiadau neu argyfyngau fel a phryd y maent yn codi
 • Cynnal cofnodion a ffeiliau cywir, paratoi adroddiadau electronig a phapur
 • Cyfrannu at reolaeth ddiogel ac effeithiol y Cynllun o ddydd i ddydd

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Gweithiwr Nos hwn?

 • Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y cleient (e.e. cefnogi unigolion wrth adrodd am faterion cynnal a chadw, gwneud apwyntiadau gofal iechyd, dilyn hobiau, sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth, ayyb).
 • Y gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da
 • Y gallu i addasu a gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr
 • Y gallu i aros o fewn ffiniau proffesiynol a gweithio'n gyfrinachol
 • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed, ac y gallu i weithio ar eich pen eich hun gyda hyder a barn dda
 • Yn meddu ar sgiliau da o ran defnyddio TG a Microsoft Word, Excel and Outlook

Mae’r swydd yn gofyn am ddatgeliad DBS safonol.

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: £15,925 - £17,258 y flwyddyn (yn gymesur)

Manteision ychwanegol: Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy

Oriau: 22 awr yr wythnos, yn gweithio ar rota 6 wythnos, dau shifftiau nos yr wythnos 9yp tan 9yb

Lleoliad: Hostel Pendinas (Bangor, Gogledd Cymru)

Math o gontract: Parhaol

Dyddiad cau: 1yp, Dydd Llun 12 Mawrth 2018

Dyddiad cyfweld: 21 Mawrth 2018

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein. Unwaith y cewch eich ailgyfeirio, dewiswch y swydd wag berthnasol sy'n gysylltiedig â'ch lleoliad dewisol.


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/80039487